Impressie eerste informatieavond

Woensdag 12 februari was de eerste informatieavond over Windpark Zonzeel. De zaal bij café Elsakker zat vol met bewoners uit de directe omgeving van het windpark, dat naar verwachting in 2020 wordt gebouwd. De projectleiders van Eneco, Pure Energie en het Traais Energie Collectief gaven informatie over de stand van zaken en beantwoordden vragen. Een impressie.

Namens de initiatiefnemers Eneco, Pure Energie (voorheen Raedthuys) en Traais Energie Collectief (TEC) heette gesprekleider Jasper Wegman de aanwezigen welkom. In het kort lichtte hij het doel en het programma van de avond toe. Daarbij maakte hij duidelijk dat de informatieavond over de 6 zes windturbines bij knooppunt Zonzeel gaat, die onderdeel zijn van het provinciale project Energie A16. Daarop volgde een korte video van het project A16.  

Voorstellen

Vervolgens stelde hij één voor één de projectleiders voor: Laurens van Zelst (Eneco), Dirk-Jan Matthijse (Pure Energie) en Pim de Ridder (TEC). Aan de hand van een aantal vragen vroeg hij de projectleiders om de stand van zaken weer te geven en een doorkijk te maken naar de komende maanden. Hieronder een samenvatting van dit gesprek.

Kennismaking: de partijen en de projectleiders

Binnen het cluster Zonzeel worden 6 windturbines gebouwd door 3 verschillende partijen: Pure Energie (3 windturbines), Eneco (2 windturbines) en TEC (1 windturbine). Elk van deze partijen heeft een eigen projectleider, die in gezamenlijk overleg afspraken maken en besluiten nemen over alle aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen en bouwen van een windpark.

De projectleiders (vlnr): Pim de Ridder (Traais Energie Collectief), Laurens avn Zelst (Eneco), Dirk Jan Matthijsse (Pure Energie)

Provincie Brabant

De initiatiefnemers leggen uit dat het windmolenproject langs de A16 een lange geschiedenis heeft, waarbij de provincie Brabant de laatste jaren trekker is geweest. Zo heeft de provincie Brabant op basis van een MER (Milieueffectrapportage) en gesprekken met de omgeving voorkeurslocaties bepaald. Op basis daarvan en de grondposities zijn de initiatiefnemers bij het knooppunt Zonzeel betrokken. Nu de bouwfase dichterbij komt en de voorbereidingen in volle gang zijn, willen de initiatiefnemers zich voorstellen aan de omgeving en voortaan rechtstreeks met de omgeving communiceren over de laatste ontwikkelingen. Ook willen de initiatiefnemers als goede buur zich inzetten voor een goede relatie met de omgeving. Daarbij doen de initiatiefnemers het verzoek aan de omgeving om contact op te nemen als er iets speelt of als er vragen zijn.   

Vergunningsprocedure

Na de vaststelling van het plan voor de windturbines langs de A16 door Provinciale Staten en het verlenen van de omgevingsvergunning is de beroepsprocedure bij de Raad van State gestart. De zitting vindt plaats op 18 en 19 februari 2020. De uitspraak van de Raad van State wordt medio 2020 verwacht. De initiatiefnemers verwachten een positieve uitspraak en dat daarmee de vergunningen voor de windturbines langs de A16 onherroepelijk worden. Daarna kan gestart worden met de bouw en exploitatie van de windturbines.

Lokaal eigendom en burenregeling

Een deel van de windturbines langs de A16 is in lokaal eigendom. Bij knooppunt Zonzeel gaat dat om één windturbine, die ontwikkeld wordt door Traais Energie Collectief (TEC) . Inwoners, bedrijven en organisaties uit de gemeente Drimmelen kunnen straks via TEC eigenaar worden van deze windturbine. Daarnaast dragen alle initiatiefnemers jaarlijks € 0,50 per MWh opgewekte stroom bij aan de Burenregeling. De Burenregeling is een vergoeding waarmee ‘nabije’ buren van de windturbines de eigen woning kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld met extra isolatie, (drie)dubbel glas, zonnepanelen of een warmtepomp. Deze maatregelen geven extra wooncomfort en zorgen voor een besparing op de energierekening. Iedereen die mogelijk recht heeft op de Burenregeling heeft hierover een brief van Energie A16 (platform van de provincie Brabant) ontvangen.

Wat is het plan?

In grote lijnen lichtten de initiatiefnemers het plan voor het windmolenpark bij het knooppunt Zonzeel toe. Daarbij gingen zij als eerste in op de exacte locatie van de windturbine (zie illustratie rechts). De verwachting is dat de windturbines in 2022 worden gebouwd. Voor de daadwerkelijke bouw kan beginnen, vinden er nog allerlei voorbereidende werkzaamheden plaats. Bijvoorbeeld het kiezen van het type windturbine. In de vergunning zijn de kaders voor het type windturbine opgenomen. Op basis daarvan en verschillende onderzoeken op het gebied van geluid, slagschuw en energieproductie wordt de komende maanden een keuze gemaakt.   

De komende maanden worden ook de voorbereidingen getroffen voor allerlei civieltechnische werkzaamheden. Denk hierbij aan de locatie en aanleg van toegangswegen, kraanopstelplaatsen, parkbekabeling, inkoopstation, netaansluiting en andere tijdelijke voorzieningen. Zodra hierover meer bekend is, plannen de initiatiefnemers een nieuwe bijeenkomst om de omgeving verder mee te nemen in de voorbereidingen van het windpark.  

Zijn alle windturbines langs de A16 hetzelfde?

Alle windturbines langs de A16 voldoen straks aan dezelfde voorwaarden, die zijn aangegeven in de vergunning. Afgesproken is dat in ieder cluster maximaal één type windturbine staat. Aangezien Pure Energie en Eneco ook in de clusters Galder en Hazeldonk actief zijn, is het goed mogelijk dat in deze twee clusters hetzelfde type windturbine komt als in Zonzeel (op basis van collectief inkopen).  

Welke hoogte krijgen de windturbines?

Het is nog niet bekend wat de exacte hoogte van de windturbines is. In de vergunning is een bandbreedte voor de tiphoogte (het hoogste punt) gegeven van 199,5 tot 210 meter. 

Gemeente Moerdijk is voorstander van zonnepanelen onder windturbines. Zijn daar plannen voor?

Zowel Pure Energie als Eneco zijn voorstander van zonnepanelen onder windturbines. Uit ervaring weten we dat zon en wind goed te combineren zijn als duurzame energiebronnen. Als het hard waait dan schijnt de zon meestal niet, en omgekeerd. Naast een stabielere energievoorziening kan door het combineren van deze energiebronnen ook slimmer gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur van de netbeheerders.  

Wordt het geluid van windturbines versterkt door een hardere ondergrond, zoals zonnepanelen?

De geluidsreflectie van een hardere ondergrond, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen is anders dan bij een zachte ondergrond. Maar de manier waarop de geluidsreflectie verandert door het plaatsen van zonnepanelen, hangt van heel veel zaken af. Om een goed beeld te krijgen, dient een onderzoek plaats te vinden. Uitgangspunt te allen tijde blijft dat de windturbines aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer moeten voldoen.

Waarom zijn er in elk cluster langs de A16 andere initiatiefnemers?

Provincie Brabant heeft op basis van een MER en gesprekken met de omgeving een aantal voorkeurlocaties aangewezen. Op deze locaties hebben verschillende ontwikkelaars grondposities.

Waarom duurt het proces zolang? Eerder werd gesteld dat de windturbines in 2020 worden gebouwd.

De behandeling van de beroepsprocedure bij de Raad van State heeft vertraging opgelopen en duurt aanzienlijk langer dan normaal. Hier hebben de initiatiefnemers geen invloed op. Daarnaast nam het oplossen van de problematiek rondom de radar van Defensie veel tijd in beslag.

Proces, procedure en planning

De komende maanden staat vooral in het teken van voorbereiding. Op dit moment merkt de omgeving hier nog niet veel van. Echter willen de initiatiefnemers de omgeving wel informeren over en betrekken bij de te nemen vervolgstappen. Daarvoor is onder andere deze website windparkzonzeel.nl gelanceerd en wordt straks een digitale nieuwsbrief verstuurd. Ook zijn de initiatiefnemers voornemens om een buurtplatform op te richten, waarin omwonenden zitting kunnen nemen en meedenken over keuzes die gemaakt kunnen in de uitvoering om overlast voor de omgeving te verminderen.  

De ontwikkelingen gaan snel. Kan er in een later stadium nog een verandering van windturbine (c.q. techniek) plaatsvinden?

De ontwikkeling op het gebied van windturbines gaat snel, maar zodra een windturbines is besteld kan het type windturbine niet meer worden veranderd.  

Kijkt men bij de keuze van een windturbine ook naar de geluidsproductie van een windturbine?

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is onderzocht wat de minimale en maximale effecten voor wat betreft geluid van de beoogde windturbines zijn. Vervolgens wordt binnen de bandbreedte van de vergunning het type windturbine gekozen, waarna wij moeten aantonen dat de gekozen windturbine kan voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en welke maatregelen daarvoor noodzakelijk zijn. Daarbij is het goed om te vermelden dat windturbinefabrikanten steeds meer aandacht hebben voor de brongeluiden (vanuit de gondel en door de wieken langs de mast).  

Wie controleert of de norm voor geluid niet overschreden wordt?

Voor windturbines gelden de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit besluit is voor geluid een jaargemiddelde grenswaarden voor overdag en ’s nachts opgenomen als het gaat om woningen en andere gevoelige objecten. De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor het geluidsonderzoek, waarin kan worden aangetoond dat het geluid van de windturbines binnen de grenswaarden voor de omgeving blijft. Als blijkt dat het windpark teveel geluid maakt, moeten de initiatiefnemers voor technische aanpassingen zorgen. Het bevoegd gezag (provincie Brabant, maar uitvoering ligt bij de omgevingsdienst) controleert dit. Als de geluidsnormen worden overschreden, kan de provincie de initiatiefnemers een dwangsom opleggen of de windturbine laten stilzetten.

Komt er verlichting op de windturbines bij knooppunt Zonzeel?

Ja. Vanwege de vliegveiligheid moeten windturbines worden voorzien van ‘obstakelverlichting’. Op basis van internationale ICAO-richtlijnen bepaalt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) welke verlichting een windturbine moet hebben. Momenteel moeten in principe alle windturbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter obstakelverlichting hebben. Het is bekend dat obstakelverlichting veel overlast kan geven voor de omgeving. Vanuit de branchevereniging NWEA wordt hierover gesproken met ILT en gekeken naar oplossingen. 

Gelegenheid om verder te praten

Na afloop van het vraag en antwoord-gesprek was er gelegenheid tot napraten. Ook konden de aanwezigen een-op-een met de verschillende initiatiefnemers of met andere omwonenden praten.

Aanmelden nieuwsbrief/ klankbordgroep

De aanwezigen konden zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Verder konden mensen zich opgeven voor de klankbordgroep/buurtplatform, waarbij wordt gestreefd een vertegenwoordiging te hebben uit Den Tol, Drie Hoefijzers, Langeweg en Zevenbergschenhoek).

Op de hoogte blijven? Of interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep? Mail naar info@windparkzonzeel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *