Voorbereidingen bouw windmolens van start

Voordat de windmolens op Zonzeel kunnen worden gebouwd, moet veel gebeuren. De voorbereidingen starten dit voorjaar. De eerste stap is archeologisch en explosieven-onderzoek. Daarna volgen werkzaamheden om de grond te verstevigen, de zogenaamde voorbelasting van de grond.

De planning is als volgt:

– Tweede kwartaal 2021 voorbelasting van de grond en diverse onderzoeken

– Laatste kwartaal 2021 aanleg afrit voor het bouwverkeer

– Laatste kwartaal 2021 start civiele werkzaamheden.

– de bouw van de turbines is voorzien in 2022

Archeologisch onderzoek

De bodem van Nederland zit vol met overblijfselen van het verleden. Daarom is het verplicht om voor de uitvoering van bodemwerkzaamheden archeologisch onderzoek uit te voeren. Uit vooronderzoek (bureauonderzoek) blijkt dat op drie windturbinelocaties (B1, B2 en B5) bij windpark Zonzeel mogelijk sprake is van archeologische waarden in de bodem. De komende periode wordt nader bodemonderzoek op deze locaties uitgevoerd om dit verder in kaart te brengen. Dit nader onderzoek houdt in dat er op meerdere plekken met een handboor geboord wordt om de bodem beter in beeld te brengen. Op de andere windturbinelocaties is er geen sprake van (verwachte) aanwezigheid van archeologische waarden.

Niet-gesprongen explosievenonderzoek

Op een flink aantal locaties in Nederland bevinden zich nog niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond en waterbodem. Om grondwerkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het noodzakelijk om vooronderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Uit detectieonderzoek blijkt dat delen van het plangebied verdacht zijn op de aanwezigheid van dergelijke explosieven. Daarom wordt komende periode in het veld gegraven naar gedetecteerde voorwerpen en, indien van toepassing, worden niet gesprongen explosieven verwijderd.

Voorbelasting grond
Nadat het archeologisch en het explosievenonderzoek zijn afgerond,  vindt eind april/ begin mei 2021 op de geplande locaties van de kraan-opstelplaatsen voorbelasting van de grond plaats. Het doel hiervan is om de grond in te laten klinken, zodat in een later stadium mogelijke verzakking van de grond wordt voorkomen en mogelijke schade aan de kraanopstelplaatsen bij de windturbines. Hiervoor wordt een grote hoeveelheid korrels aangebracht als toplaag op de aanwezige grond. De korrels worden afgedekt zodat ze blijven liggen waar ze zijn uitgestort, maar ook zodat ze niet kunnen mengen met de grond eronder. Zo blijft de grondbalans intact. Deze voorbelasting blijft ongeveer een half jaar liggen.

Bouwverkeer en bouwroutes
Bouwverkeer zal zo veel mogelijk gebruik maken van de aangelegde afrit bij de snelweg. Als er sprake is van andere routes wordt eventuele verkeershinder aangegeven met verkeersborden. Indien nodig worden er verkeersregelaars ingezet. Wanneer concrete bouwplanning en bouwroutes bekend zijn zullen wij u hier uiteraard over informeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *