Stand van zaken

Laatste update: 13 juni 2023

Windpark Zonzeel wekt duurzame energie op

Alle zes windmolens van Windpark Zonzeel draaien en wekken volop duurzame energie op.

Windmolen De Noord staat

Afgelopen week is de molen van Traais Energie Collectief gebouwd. Dit betekent dat op dit moment drie van de zes windmolens van Windpark Zonzeel gebouwd zijn.  

Mast Windmolen De Noord staat

Windmolen de Noord staat straks op een mooie plek langs de Mark. Het is een logische plek want hier staat vaak een goede bries. Alleen was de wind de afgelopen periode vaak de spelbreker tijdens het bouwproces. Gelukkig waren er een paar windstille dagen en zijn alle torendelen op elkaar gezet. De 135 meter hoge mast inclusief de gondel staat!

Bouw in volle gang

De bouw van de windmolens is in volle gang. De windmolen op locatie B2 staat. Bij de overige molens liggen de meeste onderdelen klaar om opgebouwd te worden. Dit zal naar verwachting gebeuren in november en december. Daarna volgt de testfase. Naar verwachting is het park begin 2023 operationeel.

Eerste windmolen staat

De windmolen op locatie B2, aan de Markweg is gebouwd.

WP Zonzeel B2 staat

Eerste onderdelen op locatie

De eerste onderdelen zijn geleverd en liggen op locatie.

Wapening B6 gereed

Bij B6, windmolen De Noord, is de wapening gereed. Per fundatie duurt het ca. 1,5 week om de wapening aan te brengen. De wapening van de funderingspalen steken in de wapening van de betonfundatie. De wapening van de betonfundatie wordt aangebracht over de wapening van de funderingspalen en door de ankerkooi heen. Samen is dit de verbinding van de toren naar de ondergrond.  Als straks het beton rond alle wapening is gestort, vormen de heipalen, het fundament en de windmolen één geheel. 

Op de verschillende locaties van Windpark Zonzeel wordt deze week zowel tijdelijke als permanente verharding aangelegd die onder andere nodig is voor de bouw van de turbine. Op deze verharding komt de kraan te staan die de torendelen en bladen gaat hijsen. Ook worden verschillende tijdelijke en permanenten wegen aangelegd. 

Betonstort

Deze week wordt er beton gestort bij B3. Bij B6, windmolen De Noord, wordt deze week gestart met het vlechten van de wapening van de kern.

Ankerkooi wordt aangebracht

Deze week wordt op locatie B1 de ankerkooi aangebracht. Daarna start het aanbrengen van de wapening. Dit duurt ongeveer 1,5 week per fundatie. De wapening wordt vervlochten aan de wapening van het fundament en de ankerkooi. De ankerkooi zorgt voor de verbinding van het fundament met de windmolen. Als straks het beton rond alle wapening is gestort, vormen de heipalen, het fundament en de windmolen één geheel.

Ankerkooi plaatsen

Heiwerkzaamheden zijn afgerond

De heiwerkzaamheden zijn afgerond.
Bij molens B1 en B3 worden de mantelbuizen aangebracht die door de fundatie van de molen gaan ten behoeve van de bekabeling. Bij molen B2 wordt grondwerk verricht voor de aan te brengen fundering.
Bij B4 worden tijdelijke duikers aangebracht zodat de transporten voor de molenonderdelen de bestaande sloten veilig kunnen passeren. en bij locatie B6 wordt de fundatie voor de kraanopstelplaats in orde gebracht.

Heiwerkzaamheden halverwege

We zijn halverwege de heiwerkzaamheden. De heiwerkzaamheden vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.

Op dit moment wordt geheid bij locatie B3, daarna volgt als laatste B6.

Heiwerkzaamheden zijn gestart

De heiwerkzaamheden zijn gestart bij locatie B5. Per locatie duren de werkzaamheden ongeveer 1 week (5 werkdagen).

De volgorde van de locaties is: B5, B2, B1, B3, B4 en B6.

Kijk voor een kaartje van de locaties op deze pagina.

 

Heiwerkzaamheden uitgesteld

Eerder was aangekondigd dat de heiwerkzaamheden bij windpark Zonzeel in de week van 21 februari zouden starten. Bij deze willen we je informeren dat de heiwerkzaamheden uitgesteld zijn. De verwachting is dat deze starten in de week van 7 maart 2022.

We starten bij locatie B5. Daarna volgen de locaties: B2, B1, B3, B4 en B6. Deze volgorde blijft ongewijzigd. 

Zonzeel kaart locaties turbines

Heiwerkzaamheden starten in week van 21 februari

In de week van 21 februari starten de heiwerkzaamheden bij molen B5. Per locatie duren de werkzaamheden één a 1,5 week. De data zijn onder voorbehoud van de juiste (weers)omstandigheden. 

Zonzeel planning jan22

Start werkzaamheden

In de week van 31 januari beginnen de civieltechnische werkzaamheden voor Windpark Zonzeel. Dit betekent dat er parkwegen aangelegd worden. Deze parkwegen dienen als verbinding tussen de openbare weg en de windturbine. Er worden zowel tijdelijke als definitieve parkwegen aangelegd. De tijdelijke parkwegen zijn nodig voor het transport van de benodigde materialen en als het zover is de windturbineonderdelen naar de verschillende locaties. Deze wegen worden na het transport weer afgebroken. Om in de toekomst de windmolens bereikbaar te houden voor onderhoudswerkzaamheden worden definitieve parkwegen aangelegd 

De werkzaamheden beginnen bij locatie B5. Daarna volgen de locaties: B2, B1, B3, B4 en B6. Per locatie duren de werkzaamheden 5 à 10 werkdagen, soms verdeeld over meerdere weken. We verwachten dat begin juli alle tijdelijke en definitieve wegen klaar zijn.  

Wat merk je van de aanleg van parkwegen? 

Om de parkwegen aan te leggen, zal er voor de onderlaag van de weg een puinlaag worden aangebracht. Dit puin moet naar de locaties gebracht worden. Dit betekent dat er vrachtwagens met materialen in de omgeving rijden. Door niet op alle locaties tegelijkertijd te starten, proberen we het aantal voertuigbewegingen per dag te beperken. De werkzaamheden vinden vooral plaats in het open veld waardoor de omgeving niet tot nauwelijks hinder zal ervaren. Er wordt gebruikgemaakt van een vaste aanrijroute. Het kaartje met de aanrijroute staat onderaan dit bericht.  

Aanrijroute werkverkeer 
Het bouwverkeer voor de aanleg van de wegen maakt zoveel als mogelijk gebruik van de N-wegen in de omgeving. De aanrijroute van het bouwverkeer loopt via de A59 en gaat vervolgens via de Langeweg, Driehoefijzersstraat, Bredeweg onder de A16 door via een stukje Markweg naar de verschillende turbinelocaties. (Zie kaartje) Langs de route zullen vanaf de Bredeweg ter hoogte van de bouwlocaties verkeersmaatregelen worden geplaatst. Hiermee maken wij de tijdelijke in- en uitritten zichtbaar en zal voor de veiligheid een snelheidsbeperking gelden.  

Heiwerkzaamheden 
In de week van 21 februari starten de heiwerkzaamheden voor de fundering van de windmolens. Er wordt gestart bij locatie B5, gevolgd door B2, B1, B3, B4 en tot slot B6. Het heien duurt per locatie ongeveer 5 werkdagen en is afhankelijk van weersinvloeden. Bij negatieve weersinvloeden kan de doorlooptijd per werklocatie verschillen. Om die reden kan worden afgeweken van de geplande startdatum per locatie. Onderstaande tabel geeft de geplande startdatum aan per locatie.   

Wat merk je van de heiwerkzaamheden? 

Door de heiwerkzaamheden kan er mogelijk tijdelijk geluidshinder ontstaan voor de directe omgeving. Hiervoor hopen we op je begrip. Volgens planning worden de heiwerkzaamheden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Indien de planning door negatieve weersinvloeden onverwachts wijzigt, melden we dit op de website. 

Planning 

 Locatie 

 Start  civieltechnische

 werkzaamheden 

Start heiwerkzaamheden 

 

 B1 

 14 februari 

7 maart 

 B2 

 7 februari 

28 februari 

 B3 

 21 februari 

14 maart 

 B4 

 28 februari 

21 maart 

 B5 

 31 januari 

21 februari 

 B6 

 7 maart 

28 maart 

De startdatum van de activiteiten is altijd onder voorbehoud. Door negatieve weersomstandigheden moet soms worden afgeweken van de planning.  

 

Kaartje transportroute: 

transportroute met windmolens Zonzeel

Archeologisch onderzoek

Als onderdeel van het archeologisch onderzoek zijn bij locatie B2 proefsleuven gegraven. Daarin zijn archeologisch interessante vuursteen vondsten gedaan.

Locatie B2 wordt daarom vanaf week 3 de locatie systematisch verder ontgraven. De ontgraven grond wordt gezeefd op archeologisch waardevolle vuursteenresten. Naar verwachting duurt dit onderzoek ca. 3 weken.

Ook bij locatie B1 zullen binnenkort proefsleuven worden gegraven in het kader van archeologie.

Digitale informatieavond op 17 januari 2022

We nodigen je graag uit voor een digitale Teams-bijeenkomst maandag 17 januari 2022. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en we verwachten rond 20.30 uur af te ronden. 

We vertellen deze avond meer over de planning, de aanleg van de parkwegen en de heiwerkzaamheden. We geven ook alvast informatie over het vervoer van alle turbine onderdelen naar de locaties en het opbouwen van de windturbines. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. De meest gestelde vragen zullen we, inclusief antwoorden, na de bijeenkomst op de website plaatsen en met je delen via de digitale nieuwsbrief.

De presentatie is deels gelijk aan de presentatie die in mei 2021 gegeven is. 

Start voorbereidende werkzaamheden

Op diverse locaties zijn de voorbereidende werkzaamheden voor Windpark Zonzeel gestart. Het gaat om voorbelasting van de grond voor de kraanopstelplaatsen. Het doel hiervan is om de grond in te laten klinken, zodat in een later stadium mogelijke verzakking van de grond en mogelijke schade aan de kraanopstelplaatsen wordt voorkomen. Voor het aanbrengen van de voorbelasting rijden per locatie vrachtwagens met voorbelastingmateriaal 4 á 5 dagen naar de verschillende locaties.

Het bouwverkeer maakt zoveel als mogelijk gebruik van de N-wegen. De aanrijroute van het bouwverkeer loopt via de A59. Vervolgens gaat het via de Langeweg, Driehoefijzersstraat, Bredeweg onder de A16 door via een stukje Markweg naar de verschillende turbinelocaties.
Zie het kaartje hieronder.

Tijdens de bouw treffen we zoveel mogelijk maatregelen om het gebied rondom het windpark bereikbaar, toegankelijke en veilig te houden. Helaas is bouwhinder voor de omgeving onvermijdelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

Transportroute Zonzeel B1

Bouw van een windpark hijswerkzaamheden
Bouw van een windpark hijswerkzaamheden

Windpark Zonzeel mag worden gebouwd!

  Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming voor het windpark Zonzeel zijn sinds december 2020 onherroepelijk. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. In totaal bouwen Eneco, Pure Energie en TEC 6 windmolens rondom het knooppunt Zonzeel (A16/A59). Het doel is dat de windmolens in 2022 parallel langs de A16 staan en groen opgewekte elektriciteit produceren. In totaal worden vanuit het provinciale project Energie A16 28 windturbines gebouwd, verdeeld over de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Galder en Hazeldonk.  Mijlpalen

 

Keuze windturbine bekend

In de afgelopen periode hebben wij een keuze gemaakt voor het windmolentype, waarbij Pure Energie heeft gekozen voor Vestas als leverancier voor 3 windmolens. Het gaat hierbij om het type V150 met een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 150 meter. Eneco en TEC hebben gekozen voor windturbineleverancier Nordex. Het gaat hierbij om 3 windmolens van het type N149. Deze windmolen heeft een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Qua uiterlijk lijken de windmolens veel op elkaar. Beide types windmolens passen binnen de verleende omgevingsvergunning voor het windpark Zonzeel.

Aannemer civieltechnische werkzaamheden bekend

Voor de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden op het windpark Zonzeel is een samenwerking aangegaan met Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Dat betekent dat Van Gelder verantwoordelijk is voor de aanleg van parkwegen, de realisatie van kraanopstelplaatsen en voor het leveren en aanleggen van kabels en funderingen. 

Voorbelasting van de grond
In de komende periode vindt op de diverse locaties van de kraanopstelplaatsen voorbelasting van de grond plaats. Het doel hiervan is om de grond in te laten klinken, zodat in een later stadium mogelijke verzakking van de grond en mogelijke schade aan de kraanopstelplaatsen wordt voorkomen. Voor de voorbelasting worden korrels en bigbags met zand toegepast. De bigbags hebben als functie de korrels op zijn plaats te houden, zodat deze niet vermengen met de grond daaronder. Het inklinken van de grond duurt ongeveer 6 maanden. 

Naar verwachting start Van Gelder in oktober 2021 met de verdere civieltechnische werkzaamheden in het plangebied.

Voorbereiding werkzaamheden: Archeologisch onderzoek

De bodem van Nederland zit vol met overblijfselen van het verleden. Daarom is het verplicht om voor de uitvoering van bodemwerkzaamheden archeologisch onderzoek uit te voeren. Uit vooronderzoek (bureauonderzoek) blijkt dat op een 3-tal locaties bij windpark Zonzeel mogelijk sprake is van archeologische waarden in de bodem. De komende periode wordt nader bodemonderzoek uitgevoerd om dit verder in kaart te brengen. Dit nader onderzoek houdt in dat er op meerdere plekken met een handboor geboord wordt om de bodem beter in beeld te brengen. Op de andere windturbinelocaties is er geen sprake van (verwachte) aanwezigheid van archeologische waarden.

Voorbereiding werkzaamheden: Niet-gesprongen explosievenonderzoek

Op een flink aantal locaties in Nederland bevinden zich nog niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond en waterbodem. Om grondwerkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het noodzakelijk om vooronderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Uit detectieonderzoek bleek dat delen van het plangebied verdacht waren op de aanwezigheid van dergelijke explosieven. Daarom is veldonderzoek gedaan, waarbij onder andere twee granaten zijn gevonden. Deze explosieven zijn naar een veilige locatie gebracht en zijn gecontroleerd tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Bouwverkeer en -routes

Het bouwverkeer bestaat uit 3 verschillende categorieën: normale verkeersbewegingen, zwaar transport en bijzonder transport. Onder normaal verkeer kan men denken aan auto’s en werkbussen. Onder zwaartransport kan men denken aan transportvoertuigen die grondstoffen vervoeren en  bouwmaterieel, zoals kranen, graafmachines en shovels. Ondanks het verschil in grootte mogen beide categorieën gebruiken maken van de openbare weg. Daarbij zijn wel afspraken gemaakt over de verkeersroute die het bouwverkeer gebruikt:

  • Bouwverkeer maakt zoveel als mogelijk gebruik van de N-wegen.
  • De aanrijroute van het bouwverkeer loopt via de A59.
  • Vervolgens gaat het bouwverkeer via de Langeweg, Driehoefijzersstraat, Bredeweg onder de A16 door via de Markweg naar de verschillende turbinelocaties.
  • Buurtschap Langeweg, De Hokkenberg en de Noordseweg zoveel mogelijk ontzien. 

Bouwverkeersroute

Bijzonder transport
De vervoer van de windmolenonderdelen, zoals de wieken, gondel en rotor, valt onder bijzonder transport. Om dit transport in goede banen te leiden, wordt vooraf een transportstudie door de windturbineleverancier gedaan. Hierbij wordt gekeken welke aanvoerroute mogelijk is en welke verkeersmaatregelen genomen moeten worden om het transport veilig en soepel te laten verlopen. Ook is een transportvergunning nodig. Naar verwachting wordt gebruik gemaakt van speciale, tijdelijke afritten op de A16 en A59.