Laatste stand van zaken

Bouw van een windpark hijswerkzaamheden
Bouw van een windpark hijswerkzaamheden

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het windpark Zonzeel.
Laatste update: 10 januari 2022

Archeologisch onderzoek

Als onderdeel van het archeologisch onderzoek zijn bij locatie B2 proefsleuven gegraven. Daarin zijn archeologisch interessante vuursteen vondsten gedaan.

Locatie B2 wordt daarom vanaf week 3 de locatie systematisch verder ontgraven. De ontgraven grond wordt gezeefd op archeologisch waardevolle vuursteenresten. Naar verwachting duurt dit onderzoek ca. 3 weken.

Ook bij locatie B1 zullen binnenkort proefsleuven worden gegraven in het kader van archeologie.

Digitale informatieavond op 17 januari 2022

We nodigen je graag uit voor een digitale Teams-bijeenkomst maandag 17 januari 2022. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en we verwachten rond 20.30 uur af te ronden. 

We vertellen deze avond meer over de planning, de aanleg van de parkwegen en de heiwerkzaamheden. We geven ook alvast informatie over het vervoer van alle turbine onderdelen naar de locaties en het opbouwen van de windturbines. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. De meest gestelde vragen zullen we, inclusief antwoorden, na de bijeenkomst op de website plaatsen en met je delen via de digitale nieuwsbrief.

De presentatie is deels gelijk aan de presentatie die in mei 2021 gegeven is. 

Start voorbereidende werkzaamheden

Op diverse locaties zijn de voorbereidende werkzaamheden voor Windpark Zonzeel gestart. Het gaat om voorbelasting van de grond voor de kraanopstelplaatsen. Het doel hiervan is om de grond in te laten klinken, zodat in een later stadium mogelijke verzakking van de grond en mogelijke schade aan de kraanopstelplaatsen wordt voorkomen. Voor het aanbrengen van de voorbelasting rijden per locatie vrachtwagens met voorbelastingmateriaal 4 á 5 dagen naar de verschillende locaties.

Het bouwverkeer maakt zoveel als mogelijk gebruik van de N-wegen. De aanrijroute van het bouwverkeer loopt via de A59. Vervolgens gaat het via de Langeweg, Driehoefijzersstraat, Bredeweg onder de A16 door via een stukje Markweg naar de verschillende turbinelocaties.
Zie het kaartje hieronder.

Tijdens de bouw treffen we zoveel mogelijk maatregelen om het gebied rondom het windpark bereikbaar, toegankelijke en veilig te houden. Helaas is bouwhinder voor de omgeving onvermijdelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

Transportroute Zonzeel B1

Windpark Zonzeel mag worden gebouwd!

  Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming voor het windpark Zonzeel zijn sinds december 2020 onherroepelijk. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. In totaal bouwen Eneco, Pure Energie en TEC 6 windmolens rondom het knooppunt Zonzeel (A16/A59). Het doel is dat de windmolens in 2022 parallel langs de A16 staan en groen opgewekte elektriciteit produceren. In totaal worden vanuit het provinciale project Energie A16 28 windturbines gebouwd, verdeeld over de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Galder en Hazeldonk.  Mijlpalen

 

Keuze windturbine bekend

In de afgelopen periode hebben wij een keuze gemaakt voor het windmolentype, waarbij Pure Energie heeft gekozen voor Vestas als leverancier voor 3 windmolens. Het gaat hierbij om het type V150 met een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 150 meter. Eneco en TEC hebben gekozen voor windturbineleverancier Nordex. Het gaat hierbij om 3 windmolens van het type N149. Deze windmolen heeft een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Qua uiterlijk lijken de windmolens veel op elkaar. Beide types windmolens passen binnen de verleende omgevingsvergunning voor het windpark Zonzeel.

Aannemer civieltechnische werkzaamheden bekend

Voor de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden op het windpark Zonzeel is een samenwerking aangegaan met Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Dat betekent dat Van Gelder verantwoordelijk is voor de aanleg van parkwegen, de realisatie van kraanopstelplaatsen en voor het leveren en aanleggen van kabels en funderingen. 

Voorbelasting van de grond
In de komende periode vindt op de diverse locaties van de kraanopstelplaatsen voorbelasting van de grond plaats. Het doel hiervan is om de grond in te laten klinken, zodat in een later stadium mogelijke verzakking van de grond en mogelijke schade aan de kraanopstelplaatsen wordt voorkomen. Voor de voorbelasting worden korrels en bigbags met zand toegepast. De bigbags hebben als functie de korrels op zijn plaats te houden, zodat deze niet vermengen met de grond daaronder. Het inklinken van de grond duurt ongeveer 6 maanden. 

Naar verwachting start Van Gelder in oktober 2021 met de verdere civieltechnische werkzaamheden in het plangebied.

Voorbereiding werkzaamheden: Archeologisch onderzoek

De bodem van Nederland zit vol met overblijfselen van het verleden. Daarom is het verplicht om voor de uitvoering van bodemwerkzaamheden archeologisch onderzoek uit te voeren. Uit vooronderzoek (bureauonderzoek) blijkt dat op een 3-tal locaties bij windpark Zonzeel mogelijk sprake is van archeologische waarden in de bodem. De komende periode wordt nader bodemonderzoek uitgevoerd om dit verder in kaart te brengen. Dit nader onderzoek houdt in dat er op meerdere plekken met een handboor geboord wordt om de bodem beter in beeld te brengen. Op de andere windturbinelocaties is er geen sprake van (verwachte) aanwezigheid van archeologische waarden.

Voorbereiding werkzaamheden: Niet-gesprongen explosievenonderzoek

Op een flink aantal locaties in Nederland bevinden zich nog niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond en waterbodem. Om grondwerkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het noodzakelijk om vooronderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Uit detectieonderzoek bleek dat delen van het plangebied verdacht waren op de aanwezigheid van dergelijke explosieven. Daarom is veldonderzoek gedaan, waarbij onder andere twee granaten zijn gevonden. Deze explosieven zijn naar een veilige locatie gebracht en zijn gecontroleerd tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Bouwverkeer en -routes

Het bouwverkeer bestaat uit 3 verschillende categorieën: normale verkeersbewegingen, zwaar transport en bijzonder transport. Onder normaal verkeer kan men denken aan auto’s en werkbussen. Onder zwaartransport kan men denken aan transportvoertuigen die grondstoffen vervoeren en  bouwmaterieel, zoals kranen, graafmachines en shovels. Ondanks het verschil in grootte mogen beide categorieën gebruiken maken van de openbare weg. Daarbij zijn wel afspraken gemaakt over de verkeersroute die het bouwverkeer gebruikt:

  • Bouwverkeer maakt zoveel als mogelijk gebruik van de N-wegen.
  • De aanrijroute van het bouwverkeer loopt via de A59.
  • Vervolgens gaat het bouwverkeer via de Langeweg, Driehoefijzersstraat, Bredeweg onder de A16 door via de Markweg naar de verschillende turbinelocaties.
  • Buurtschap Langeweg, De Hokkenberg en de Noordseweg zoveel mogelijk ontzien. 

Bouwverkeersroute

Bijzonder transport
De vervoer van de windmolenonderdelen, zoals de wieken, gondel en rotor, valt onder bijzonder transport. Om dit transport in goede banen te leiden, wordt vooraf een transportstudie door de windturbineleverancier gedaan. Hierbij wordt gekeken welke aanvoerroute mogelijk is en welke verkeersmaatregelen genomen moeten worden om het transport veilig en soepel te laten verlopen. Ook is een transportvergunning nodig. Naar verwachting wordt gebruik gemaakt van speciale, tijdelijke afritten op de A16 en A59.